Renoveringen av Wasa Teater – vad hände bakom kulisserna?

Om arkitektur handlar om att förmedla och berätta en historia, handlar både restaurering och renovering om att bestämma vilken historia det är vi berättar, om att tolka en berättelse och förmedla en känsla. Det kanske påminner om att spela teater? För oss på LAAJA arkitekter är beröringspunkterna flera, och renoveringen av Wasa Teater är en av dem.

Ordet restaurera kommer från latinets restauro, som betyder återställa eller återföra till ett tidigare skick. Det var exakt vad vi gjorde vid restaureringen av Rosenlunds prästgård. Vi återskapade prästgårdens ursprungliga planlösning från 1700-talets senare hälft så långt det bara var möjligt.

Projektet Wasa Teater går däremot under benämningen renovering. Då handlade det mera om att förbättra och förnya. Byggnaden från år 1954 skulle göras om och framför allt moderniseras. Den hade kulturhistoriskt värdefulla kvaliteter, men de var paketerade i en föråldrad och opraktisk skepnad.

Om konsten att förändra, utan att fördärva

Oberoende om vi står i begrepp att renovera eller restaurera utgår vi från att byggnader representerar sin samtid. De ger oss ledtrådar om de värderingar som rått, men de berättar också om eventuella förändringar som skett. För de flesta byggnader förändras med tiden. De rymmer spår från olika tidsskikt och de berättar något om hur vi människor har levt. Vi måste kunna läsa byggnadens språk, och behärska konsten att förändra, utan att för den skull fördärva.

Om att öppna nya och gamla dörrar

Under renoveringen av Wasa Teater ville vi bevara husets ursprungliga karaktär, men samtidigt skapa en mer tillgänglig teater. Den skulle rymma en större publik, men också dra till sig yngre besökare. Därför talade vi om att öppna nya och gamla dörrar.

”För mig är teater också en process, och den ville jag göra synlig. Det skulle också finnas inslag av humor, eller av något oväntat som skulle få besökaren att reagera, förklarar Anders Höglund.

Det oväntade kom att bestå av en garderob med en glasvägg. Här var tanken att ge besökarna insyn i dekorverkstaden, men också ett smakprov på kommande föreställning. Vi strävade även efter att ta fram en äkthet eller ett så kallat minnesdjup, inslag som definierar det som byggnaden en gång var, och som skulle få besökarna att känna igen sig. Då handlade det om att återskapa en restaurang, men också om polerade ytor och toaletter med kranar av mässing.

En motsättning som drivkraft

För oss på LAAJA arkitekter är det en inre motsättning eller konflikt som definierar själva processen bakom en restaurering. Spänningen mellan två poler är en drivkraft, och det är där som resultatet småningom växer fram.

”Det kan till exempel handla om spänningen mellan nytt och gammalt, men också om den som uppstår mellan estetiska, funktionella och ekonomiska aspekter”, säger Höglund.

En lyhörd process med våra beställare ligger till grund för allt det vi gör. Om framgångsrika projekt är resultatet av lyckad kommunikation, vad är då nyckeln till en framgångsrik restaurering? För oss är det självklara svaret en lyckad dialog. Påminner det inte lite om en genomtänkt och underhållande teater?

LAAJA arkitekter – hållbarhet, ändamålsenlighet och skönhet

Vad spelar arkitekturen för roll? Den påverkar våra liv och vår vardag mer än vi anar. Vår omgivning är planerad in i minsta detalj och bakom varje rum, färg och avstånd finns en avsikt. För oss arkitekter spelar allting roll.

Därför tror vi på LAAJA arkitekter på att vara lyhörda inför våra kunder, utan att förlora det vi står för. Vi vill påstå att framgångsrika projekt är resultatet av lyckad kommunikation. Vi lyssnar in våra beställare, samtidigt som vi ringar in projektets förutsättningar och potential. Först då är vi redo att förverkliga våra visioner.

Föränderlig dynamik kräver en stadig grund

Mycket har hänt sedan grunden till företaget sattes år 2007. Arkitektstudio Anders Höglund blev LAAJA arkitekter, och idag är vi ett team bestående av fem arkitekter. Då det nya namnet togs i bruk ville vi att det skulle synas att vi är fler. Vi är ett växande företag med siktet inställt på att bli fler. Att anställa fler innebär att stå inför en konstant utvecklingsprocess. Sättet vi jobbar på lever utifrån våra anställda eftersom företagskulturen förändras med människorna som omfattar den. Vi tror att en föränderlig dynamik kräver en stabil grund att stå på. Därför värnar vi om det som format oss till dem vi är idag. Vad är det då som utmärker just oss?

 

LAAJA arkitekter – hållbarhet, ändamålsenlighet och skönhet

 

Arbete utifrån väldefinierade principer

Vi jobbar utifrån ett gemensamt tänkesätt som omfattar några väldefinierade principer. De formar en gemensam utgångspunkt som ligger till grund för det vi gör, både när det gäller arkitekturen och processen bakom den.

En av principerna handlar om att tillämpa återkommande teman i syfte att skapa en viss atmosfär. Ett av dem är det klassiska gyllene snittet. Det är ett effektivt verktyg som vi använder för att frambringa de rätta proportionerna. Dels vill vi förmedla en känsla av inbyggd harmoni, dels ska slutresultatet andas tidlöshet. Bägge delarna är viktiga ingredienser för det vi kallar hållbar arkitektur. Ett konkret exempel på hur vi tillämpat principen är Mosebacke skola. Tillbyggnaden planerades så att den består av en spiralformad snäcka, där förhållandet mellan längd, bredd och höjd är beräknade utifrån gyllene snittet.

Arkitekter som ser till helhet och funktion

En annan princip som beskriver vårt sätt att jobba är vårt starka kvalitetstänk. Vi implementerar kvalitetstänket i allt vi gör, och det gäller oberoende vem av oss som håller i trådarna för enskilda projekt. Kvalitet förutsätter kompetens, och den besitter vi. Sett i ett vidare perspektiv ska namnet LAAJA arkitekter fungera som en kvalitetsstämpel­ och en försäkran om att vår arkitektur håller hög klass.

Vi vill påstå att omsorgsfullt arkitektarbete är en grunden till ett lyckat projekt. Därför arbetar vi utifrån en helhetssyn så att funktionella, estetiska men även tekniska krav tas i beaktande. Även det är en princip som kännetecknar just oss. Som den romerska arkitekten Vitruvius hävdade är arkitekten subjektet som i sitt skapande måste hitta balansen mellan hållbarhet (Firmitas), ändamålsenlighet (Utilitas) och skönhet (Venustas). Det gäller än idag, och beskriver det vi gör. Genom att kombinera vår samlade kompetens med visioner får vi saker att hända.

 

LAAJA arkitekter – hållbarhet, ändamålsenlighet och skönhet

 

Om att förhålla sig till kontexter

Finskans laaja betyder vidsträckt, omfattande, diger. Det är så vi jobbar på LAAJA arkitekter, det vill säga i bred skala, med allt från planering av nybyggnader till restaureringar. För varje enskilt projekt strävar vi efter att skapa unika lösningar i förhållande till projektets potential.

Arbetet som arkitekt handlar mycket om att förhålla sig till olika kontexter, vilket sammanfattar en annan av våra principer. Allt det vi gör relaterar till något annat. Att planera ett nybygge skiljer sig till exempel avsevärt från att arbeta med restaurering. En restaurering handlar om att börja bakifrån, om att återställa och rekonstruera, medan nybyggen uppstår i ett behov av något nytt. Lika mycket gäller det att kunna sätta sig in i det befintligas förutsättningar som att kunna förhålla sig till nutida och inte minst framtida krav.

Att berätta en historia

”För mig är arkitektur konsten att förmedla och berätta en historia, en historia med materia, färger och ljus samt proportioner som berör själens strängar. Men historien handlar också om dig och mig, hur vi lever, verkar och längtar, om det som händer när människor möts”, förklarar Anders Höglund. Som sagt, för oss arkitekter spelar allting roll, och för oss på LAAJA arkitekter präglar det allt vi gör.